Συνεδριάζει στην Κωνσταντινούπολη η διεθνής επιτροπή για τη διατήρηση των τονοειδών του Ατλαντικού

H Διεθνής επιτροπή για τη διατήρηση των τονοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) πραγματοποιεί την 22α τακτική της συνεδρίαση στην Κωνσταντινούπολη από τις 11 έως τις 19 Νοεμβρίου 2011. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας αυτής συνάντησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT θα συμφωνήσουν σχετικά με τη λήψη μέτρων διαχείρισης και ελέγχου με στόχο τη βιώσιμη προστασία του τόνου και των τονοειδών του Ατλαντικού και της Μεσογείου.

Τα μέτρα αυτά θα βασίζονται στην επιστημονική γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2011 και θα περιλαμβάνουν τον καθορισμό Συνολικών Επιτρεπόμενων Αλιευμάτων (TAC) στις περιπτώσεις στις οποίες αυτά συνιστώνται από την επιστημονική επιτροπή της ICCAT, π.χ. όσον αφορά τον μεγαλόφθαλμο και τον μακρύπτερο τόνο Βορείου και Νοτίου Ατλαντικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για τη διατήρηση του ξιφία της Μεσογείου και των τροπικών ειδών τόνου και καρχαρία, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής. Η ΕΕ θα προωθήσει επίσης μέτρα περιορισμού του κινδύνου παρεμπιπτόντων συλλήψεων θαλάσσιων πτηνών.

Όσον αφορά τον ερυθρό τόνο, τα TAC για το 2012 καθορίστηκαν σε 12.900 τόνους και αναμένεται να διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε νέα γνωμοδότηση έως σήμερα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση όλων των συμβαλλόμενων μερών με τους κανόνες διατήρησης και επιβολής εν ισχύ, ιδίως όσον αφορά τον ερυθρό και τον τροπικό τόνο, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ισχύουν ισότιμοι όροι μεταξύ όλων των μερών και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Για να βελτιωθεί περαιτέρω η ιχνηλασιμότητα του ερυθρού τόνου κατά μήκος της αλυσίδας της αγοράς, να αυξηθεί η ικανότητα εντοπισμού απάτης και να αποτραπούν οι παράνομες αποστολές, η ΕΕ θα συνεχίσει να κατευθύνει την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον ερυθρό τόνο («e-BCD»), το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα έγγραφης τεκμηρίωσης. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα προωθήσει την έγκριση προγραμμάτων σχετικά με έγγραφα αναφορών αλιευμάτων για άλλα είδη που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από την ICCAT.

Σύμφωνα με την πρόσφατη επιστολή της Επιτρόπου Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη στον πρόεδρο της ICCAT, η ΕΕ θα προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενοποίηση και την περαιτέρω βελτίωση της επιστημονικής γνωμοδότησης ώστε να προωθηθεί η λήψη ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων από τους διαχειριστές της αλιείας της ICCAT. Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών θα περιλαμβάνονται και κίνητρα για την υποβολή από τα συμβαλλόμενα μέρη των απαιτούμενων δεδομένων όσον αφορά τα αλιεύματα για την αξιολόγηση των αποθεμάτων, μεταξύ των οποίων και των καρχαριών, δυνάμει της σύμβασης της ICCAT.

Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης την καταπολέμηση της ΠΛΑ (Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης) αλιείας μέσω της προώθησης της έγκρισης των μέτρων που λαμβάνει το κράτος λιμένα.(agrotypos.gr)

Booking.com